* Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης “Ενωμένη Κύπρος” – “Birleşik Kıbrıs” İki Toplumlu Barış İnsiyatifi

Ανακοίνωση Τύπου 25/5/2010

Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης “Ενωμένη Κύπρος” μετά από μια αξιολόγηση της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε με τις εκλογές στον Βορρά και πριν από τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σημειώνει ότι το κλειδί στη διαδικασία της επανένωσης είναι η ενίσχυση της δύναμης, της ενότητας και της δράσης των δυνάμεων της λύσης που εκφράζουν την ενότητα του κυπριακού λαού στο σύνολό του, Ε/κ και Τ/κ, απέναντι στις δυνάμεις της διαίρεσης του μίσους και του σοβινισμού.

Δηλώνουμε ότι:

1. Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε όλα τα κεφάλαια και ειδικότερα σε αυτό της διακυβέρνησης, επειδή συνιστά ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, καθώς πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των Κυπρίων για το διαμοιρασμό της εξουσίας πετυχαίνοντας έτσι την οικοδόμηση του θεμέλιου λίθου για μια συμφωνημένη λύση. Είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία κοινής πολιτότητας, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την πολιτική ισότητα – μια λύση βασισμένη στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μια ιθαγένεια, κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα.
2. Η διαπραγματευτική διαδικασία πρέπει να αρχίσει άμεσα και να διεξαχθεί με ταχύτητα αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη επίτευξης συμφωνίας πριν από τις εκλογές στην Τουρκία και στην Κύπρο που μπορεί να δημιουργήσουν επιπρόσθετα εμπόδια στη διαδικασία. Το θετικό διεθνές κλίμα για την επίτευξη προόδου μπορεί να μεταστραφεί ανά πάσα στιγμή και δεν μπορεί να υπάρχει καμιά δικαιολογία για περαιτέρω καθυστερήσεις. Το δικοινοτικό κίνημα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε εγρήγορση πιέζοντας για άμεση λύση.
3. Η διαδικασία πρέπει αδιάκοπα να αναθεωρείται έτσι ώστε να προετοιμάζεται το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων που θα επαναβεβαιώσει και θα επαυξάνει το βαθμό συμφωνίας μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Δεν μπορούμε να αγνοούμε και τους διεθνείς παίχτες εδώ – είναι μέρος του προβλήματος και της επίλυσής του.
4. Θα ασκήσουμε πίεση για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αδιάκοπες πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την επανένωση που θα φέρουν μαζί Ε/κ και Τ/κ έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το κλίμα της λύσης – π.χ. μέτρα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πάγωμα των εξοπλισμών και μείωση των στρατευμάτων, μείωση της στρατιωτικής θητείας.
5. Θα μελετήσουμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να συνδέσουμε το κίνημά μας με πρωτοβουλίες πολιτών σε αυτές τις χώρες που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας.
6. Τέλος, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε, να εντατικοποιήσουμε και να πλατύνουμε το διακοινοτικό κίνημα της επανένωσης. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να πάρουμε νέες πρωτοβουλίες για να πλατύνουμε τη βάση του κινήματός μας. Να ενεργοποιήσουμε και να στηρίξουμε το λαϊκό κίνημα, πρωτοβουλίες πολιτών και συνδικάτα, πολιτικές οργανώσεις και πολίτες για να επιδείξουν την ενεργό στήριξη τους στις προσπάθειες για άμεση επίτευξη λύσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και η μόνη εγγύηση που έχει ο κυπριακός λαός για μια άμεση και διαρκή λύση.

——————————————–
Basın Açıklaması 25.05.2010

“Birleşik Kıbrıs” İki Toplumlu Barış İnsiyatifi, yeni Kıbrıs Türk liderinin seçilmesinin ardından ve ikinci turda müzakerelerin yeniden başlatılmasının önce yapmış olduğu durum değerlendirmesinin ardından, yenden birleşme için en önemli kilit noktasının, güçlerimizi, birliğimizi ve eylemlerimizi birleştirerek, tüm ada Kıbrıslılarının, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birliğini vurgulamak olduğunu; karşı güçler olan ayrılıkçılık, nefret ve şövenizme karşı daha da güçlü olmak gerektiğini vurgulamaktadır.

Buna gore, aşağıdaki noktaları beyan ediyoruz:

1. Tüm bölümlerde anlaşmaya varılan noktaları savunmak zorundayız. Özellikle yönetim konusu, ileriye atılacak olan çok büyük bir adımdır çünkü, Kıbrıslıların kendileri arasında gücü paylaşmaya yönelik yapılacak olan ilk anlaşmadır. Ortak vatandaşlık için atılan bir adım olmakla birlikte aynı zamanda siyasi eşitliğe de saygı ve bağlı kalınacak- iki-bölgeli, iki-toplumlu ve tek vatandaşlığa, tek egemenliğe ve tek uluslararası kimliğe dayalı federasyona dayalı bir çözüm olmalıdır.

2. Müzakere sürecinin hemen başlaması ve hem uzlaşma ile acilen bir çözüme ulaşılması adına hızlı bir şekilde devam etmesi hem de Türkiye’de ve Kıbrıs’ta seçimlerin süreç için ilerleyen aşamada engeller oluşturabileceği gerçeğini gözönüne almak gerekmektedir. Ilerleme kaydedebilme ve başarıya ulaşabilme için en favori uluslararası iklim, heran değişebileceği için, bu süreci daha fazla ertelemek için hiçbir bahane kalmamıştır. Yeni Kıbrıs Türk lideri dahil tüm tarafların, sürecin sürekli olarak gözlemleneceğini anlamaları gerekmektedir ve uluslararası toplumların süreci harekete geçirmek atacakları her adım, gözönünde bulundurulacaktır. Bunun için, iki toplumlu hareket, çözüme hızlı bir şekilde ulaşabilmek için sürekli tetikte olmaya devam edecektir.

3. Süreç sürekli olarak yeniden değerlendirilmeli ve bir sonraki müzakere süreci için temel oluşturacak nitelikte ve iki toplum arasında bir anlaşma olması derecesinde olmalıdır. Bizler, tüm uluslararası oyuncuların buradaki yükümlülüklerini gözardı edemeyiz. Onlar, sorunun ve çözümün parçasıdırlar.

4. Baskı unsuru oluşturarak, barış ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yeniden birleşmesi için kalıcı girişimlerin olmasını garanti edeceğiz. Bu ise, çözüm için bir iklim yaratacaktır: ör: Eğitimde reformlar için bazı düzenlemeler, askeri harcamaları dondurmak ve askeri birlikleri azaltmak, askeri hizmette azaltma.
5. Yunanistan ve Türkiye arasında ilerleyen ilişkilerden avantaj sağlamanın yollarını düşünerek, bu ülkelerdeki sosyal insiyatiflerin amaçlarımıza ulaşmamızda yardımı olması için kendi hareketimizi onlarla birleştirmek.
6. Son, ama aynı derecede önemli olan nokta ise, bizler, yeniden birleşme yolundaki hareketimizi daha da güçlendirmek, yoğunlaştırmak ve genişletmeyi taahüt ediyoruz. Bizler, mücadelemizi sürdürmeye ve yeni insiyatifler alarak hareketimizin temelini daha da genişletmek ve halk hareketinin, vatandaşların, sendikaların, siyasi organizasyonların da desteğini alarak vatandaşlarımızın varmak istedikleri çözüme ulaşmaları için eylemlilik içinde olmaya, söz veriyoruz. Bu da, hızlı ve kalıcı bir çözüm olma yolunda itici bir kuvvettir.

———————————

Statement at Press Conference 25.05.2010

The Bi-Communal Peace Initiative “United Cyprus” after evaluating the situation following the elections in the North and before the next round of talks notes that the key to the process of reunification is to reinforce the strength, unity and action of the forces for solution expressing the will of the Cypriot people as a whole, Greek-Cypriots and Turkish-Cypriots, in the face of the forces of partition, hatred and chauvinism.

In that respect we declare the following:

1. We must defend what has already been agreed at the negotiating table in all chapters and in particular on governance because it marks an enormous step forward, as it is an agreement between Cypriots themselves to share power thereby achieving to set the corner stone for an agreed solution . It is a step towards common citizenship whilst simultaneously respecting political equality – a solution based on a bi-zonal, bi-communal federation single citizenship, sovereignty, international personality.

2. The negotiation process must commence immediately and continue on a fast track basis respecting both the urgency on arriving at an agreement and the natural milestones that the elections in Turkey and Cyprus pose, which may create further obstacles to progress. The favourite international climate for achieving progress can change any time and therefore there can be no excuse for delaying the process any further. To this the bi-communal movement will continue to be on the alert pushing for a speedy solution.

3. The process should constantly be re-evaluated and prepare the ground for the next stage of the negotiations which will confirm and further the degree of agreement between the two communities. We cannot ignore the engagement of all international players here; they are part of the problem and the solution.

4. We will exert pressure to ensure that there are constant initiatives for peace and reunification which will bring G/Cs and T/Cs together so as to create the climate for solution: e.g. measures for educational reform; freezing of military expenditure and reduction of troops; reduction in military service.
5. Consider ways to take advantage of the improved relations between Greece and Turkey and link our movement with civic initiatives in those countries and that can help our goals.
6. Last but not least, we pledge to strengthen, intensify and broaden the intercommunal movement for reunification. We pledge to continue the struggle and take new initiatives to broaden the basis of our movement, to activate and support the popular movement, civic initiatives and trade unions, political organisations and citizens to show their active support to the efforts to urgently find a solution. This is the most important element and the only guarantee that Cypriot people have towards a speedy and lasting solution.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s